Pracownia Ślubów

Ślub cywilny - co musisz wiedzieć i jak się przygotować?


Ślub cywilny jest to forma prawną zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego. Ceremonia cywilna nie ma charakteru religijnego, jest to uroczystość administracyjna.
Ślub cywilny to uroczystość zaślubin, która odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli instytucji państwowej zajmującej się rejestracją aktów cywilnych. W ramach ceremonii ślubnej, przyszli małżonkowie składają przysięgę i podpisują akt małżeństwa.


Ważne! „Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków”


Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego w Polsce?

1. dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
2. akty urodzenia - dokument potwierdzający datę urodzenia każdego z narzeczonych. (nie musisz ich dostarczać do urzędu, ponieważ znajdują się one w ogólnopolskim systemie. Jednak przed wizyta w urzędzie upewnijcie się, że są widocznie przez urzędnika, jeśłi okaże się że nie to musicie poprosić o ich wystawienie co wydłuży czas o 10 dni).
3. dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu (na stronie USC jest podany nr. konta na który należy zrobić przelew, nie zapomnijcie jednak zabrać ze sobą potwierdzenia przelewu), opłata wynosi 84 zł.
*w przypadku ślubu poza USC obowiązuje dodatkowo opłata 1000 zł


Dodatkowe dokumenty potrzebne w przypadku ślubu cywilnego z wdowcem lub rozwodnikiem:

Rozwodnicy: skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód.
Wdowcy: odpis aktu zgonu małżonka.

Dodatkowe dokumenty potrzebne w przypadku ślubu cywilnego w wyjątkowych sytuacjach:

1. jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
2. jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz
z pełnomocnictwem
3. jeśli nie macie polskich aktów stanu cywilnego, (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj: zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym


Ślub cywilny z obcokrajowcem:

Polski obywatel musi dostarczyć do urzędu takie same dokumenty jak w przypadku ślubu cywilnego z osobą tej samej narodowości.

Natomiast cudzoziemiec, musi dostarczyć:
1. dokument tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
2. odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym
3. dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub).
*Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład:
w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego!.
4. kartę pobytu - ale tylko w przypadku osób, które mają prawo pobytu w Polsce lub Genewski Dokument Podróży - dla osób, które otrzymały status uchodźcy w Polsce.
5. Jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
- odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) - dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego!.
lub
- odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa - dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego!.


Ważne!
*Wszystkie tłumaczenie muszą zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
*Jeśli chociaż jedno z was nie mówi w języku polskim – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.
*Wszystkie dokumenty otrzymacie przez konsulat lub ambasadę danego kraju.


Kto może wziąć ślub cywilny?

1. osoby pełnoletnie
2. osoby, które nie są w związku małżeńskim
3. osoby, które nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej oraz nie są rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec
z córką, brat z siostrą)
4. osoby, które nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść)
5. osoby, które nie są w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana)
*Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
*Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
*Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
*Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.


Gdzie można wziąć ślub?

1. w dowolnym USC,
2. poza urzędem (np. w plenerze), w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy
i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.


Kto może zostać świadkiem podczas ślubu cywilnego?

Osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają aktualny dowód osobisty lub paszport, mogą pełnić rolę świadków podczas ceremonii ślubu cywilnego. Świadkiem może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, a także dwie osoby tej samej płci. W przypadku, gdy świadkowie nie posługują się w języku polskim, wymagana jest obecność tłumaczenia podczas ceremonii. Świadkowie mają również obowiązek podpisania dokumentu potwierdzającego, że para złożyła przysięgę małżeńską. Warto pamiętać, że osoby niesłyszące i niewidzące nie mogą pełnić roli świadka.


Ważne!
Świadkami mogą być dwie osoby tej samej płci.
Kto może udzielić ślubu cywilnego?

1. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępca
2. wójt
3. burmistrz
4. prezydent miasta

Terminy.

W przypadku ślubu cywilnego musicie pamiętać o 3 terminach:
1. małżeństwo może zostać zawarte po upływie 1 miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
2. zapewnienie jest ważne tylko 6 miesięcy! Jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu musicie ponownie udać się do urzędu i złożyć ponownie zapewnienie.
3. Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.


Przebieg ceremonii ślubu cywilnego.

Przyszli małżonkowie muszą pojawić się w Urzędzie przed ceremonią ślubną, zwykle kilkunaście minut wcześniej, wraz ze swoimi wybranymi świadkami. Akt zawarcia związku małżeńskiego odbywa się podczas ceremonii, podczas której urzędnik wygłasza specjalną mowę, a następnie para składa przysięgę małżeńską. Urzędnik musi zweryfikować wasze dane osobowe oraz waszych świadków dlatego potrzebne są:
1. wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),
2. dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).


Ważne!
Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.


W przypadku ślubu cywilnego w plenerze potrzebne będą też:


1. stolik dla urzędnika
2. krzesła dla małżonków oraz urzędnika
3. godło


Po ślubie Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Jego skrócony odpis dostaniecie zaraz po ceremonii. Jeśli planujecie ślub plenerowy to pamiętajcie, że odbiór aktu będzie możliwy po weekendzie jeśli oczywiście wasz ślub odbędzie się w sobotę. Dokumenty te są bezpłatne.


Wybór nazwiska

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.
Po ślubie możecie:
1. zachować swoje dotychczasowe nazwiska,
2. do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
3. zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

*Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku – zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.
*Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).
*Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie

z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).